شروع کلاسهای نقاشی با دوره طراحی بوده و برای وارد شدن به تکنیکهای مختلف نقاشی گذراندن دوره طراحی الزامی می باشد.

طراحی به منزله الفبای نقاشی بوده و هدف این هست که هنرجو با مداد سیاه ابتدا طرح مورد نظر را بصورت کامل و بدون اشکال کشیده و سپس با استفاده از تکنیکهای مختلف سایه زدن بتواند بعد و جنسیت و بافت را نشان بدهد.

دوره طراحی از اشیا بیجان شروع شده و در ادامه چند طرح از حیوانات و سپس دست و پا و اجزا چهره و در انتها چهره کامل آموزش داده میشود. سبک کاری ما هایپر رئال به معنای حداکثر شبیه سازی نسبت به طرح اصلی میباشد.

کلاسهای هنری شروع و پایان مشخص ندارد و نمیتوان بصورت قطعی گفت که دوره طراحی چقدر طول خواهد کشید . پیشرفت هنرجوها بستگی به میزان علاقه و تمرین هر شخص داشته و چون کار تکنیکی هنری هست برای مسلط شدن هنرجویان به تکنیک آموزش داده شده عوامل مختلفی اثر گذار میباشد.

نمونه کار نقاشی اکرلیک و رنگ روغن